Siguria publike

Të dhëna mbi ndërhyrjet që kryhen nga institucionet në varësi të Bashkisë Tiranë e që kanë objekt rritjen e sigurisë publike si dhe ndërhyrjet për shpëtim dhe parandalim të rasteve të zjarrit.