12 sete të dhënash të gjetura

Filtroni rezultatet
 • Komunikimi me qytetarët

  Numri gjithsej i kërkesë/ankesave të qytetarëve të depozituara pranë Zyrës së Informimit dhe Shërbimeve për Qytetarët dhe numri i përgjigjeve të kthyera. Shifrat paraqesin...
 • Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë

  Të dhëna të përgjithshme mbi trajnimin e burimeve njerëzore të Bashkisë. Të dhënat raportohen me frekuencë gjashtëmujore nga Drejtoria e Trajnimit dhe Zhvillimit. Për...
 • Punonjës në Njësitë Administrative

  Të dhëna mbi burimet njerëzore të Njësive Administrative të Bashkisë (gjithsej, femra) sipas moshës, vjetërsisë në punë, pozicionit e arsimimit si dhe numri i konkurseve të...
 • Vlerësimi i punonjësve të Bashkisë Tiranë

  Të dhëna mbi vlerësimin e performancës së burimeve njerëzore të Bashkisë. Procedura e vlerësimit kryhet çdo gjashtëmujor nga secila drejtori për nëpunësit e vet. Të dhënat...
 • Të dhëna nga Drejtoria Juridike

  Të dhëna me frekuencë tremujore të dokumentave me karakter juridik të hartuara si dhe gjyqet në të cilat Bashkia e Tiranës është palë, raportuar nga Drejtoria Juridike. Në vitin...
 • Aplikacioni Tirana Ime

  Statistika mbi raportimet e kryera në aplikacionin Tirana ime sipas kategorive të raportimit prej 5 Janar 2016 kur dhe ka dalë live si app deri 24 Nëntor 2020.
 • Masat disiplinore

  Të dhëna mbi masat disiplinore të ndërmarra nga Bashkia Tirane për nënpunësit civil të aparatit qendror si dhe nënpunësve me kontratë të Njësive Administrative, Policisë...
 • Posta e Kryetarit

  Numri i letrave të ardhura nga qytetarët në Postën e Kryetarit dhe numri i raportimeve të kryera nga qytetarët nëpërmjet aplikacionit Tirana Ime. Të dhënat raportohen me...
 • Punonjës në Bashkinë Qëndrore

  Të dhëna mbi burimet njerëzore të aparatit qëndror të Bashkisë (gjithsej, femra) sipas moshës, vjetërsisë në punë, pozicionit e arsimimit si dhe numri i konkurseve të zhvilluara...
 • Të dhëna mbi shpronësimet

  Të dhëna mbi shpronësimet me frekuencë vjetore dhe tremujore raportuara nga Drejtoria e Pasurive të Paluajtshme. Për vitin 2018-2020 nuk është raportuar e dhëna për sipërfaqet e...
 • Regjistrimi dhe inventarizimi i pronave

  Të dhëna mbi regjistrimin dhe inventarizimin e pronave të Bashkisë Tiranë të raportuara nga Drejtoria e Pasurive të Paluajtshme. Për vitin 2017 të dhënat janë vjetore, për vitin...
 • Struktura organizative e Bashkisë Tiranë

  Bashkia njihet si unitet administrativo-territorial dhe bashkësi banorësh sipas lidhjeve tradicionale, historike, ekonomike dhe sociale. Bashkia është njësia bazë e...