7 sete të dhënash të gjetura

Filtroni rezultatet
 • Subjekte të mbyllura sipas aktivitetit, 2016-2023

  Të dhëna me frekuencë tremujore mbi numrin e subjekteve të mbyllura, aplikuara për çregjistrim dhe me status pasiv sipas aktivitetit që ushtronin. Të dhënat raportohen nga...
 • Subjekte aktive sipas aktivitetit, 2016-2023

  Përmban të dhëna mbi subjektet aktive që operojnë në territorin e Bashkisë Tiranë (urbane e rurale), të ndara sipas aktivitetit që ushtrojnë. Të dhënat raportohen nga Drejtoria...
 • Subjekte të reja sipas llojit, 2016-2023

  Të dhëna me frekuencë tremujore të raportuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV) mbi numrin e subjekteve të reja sipas 4 llojeve: biznes i madh,...
 • Subjekte të mbyllura sipas llojit, 2016-2023

  Të dhëna me frekuencë tremujore të raportuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV) mbi numrin e subjekteve të mbyllura, aplikuara për çregjistrim...
 • Subjekte aktive sipas llojit, 2016-2023

  Të dhëna të raportuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV) mbi subjektet aktive që operojnë në territorin e Bashkisë Tiranë (zona urbane e...
 • Subjekte të reja sipas aktivitetit, 2016-2023

  Të dhëna me frekuencë tremujore mbi numrin e subjekteve të reja (kryesore dhe sekondare) sipas llojit të aktivitetit që ushtrojnë. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e...
 • Leje të lëshuara për ushtrim aktiviteti

  Të dhëna janë me frekuencë tremujore të raportuara nga Drejtoria e Licencimit dhe Gjendjes Civile mbi numrin e lejeve të lëshuara për ushtrim aktiviteti. Për vitin 2021 është...