7 sete të dhënash të gjetura

Filtroni rezultatet
 • Aktivitete nga APR

  Të dhëna mbi aktivitetet e realizuara nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit (APR) të raportuara me frekuencë mujore. Këto janë aktivitete të organizuara në natyrë, kryesisht...
 • Zyra e Informacionit Turistik

  Numri i turistëve sipas kontinenteve nga vijnë të cilët paraqiten pranë Zyrës së Informacionit Turistik. Sqarojmë se ky nuk është numri i turistëve që vizitojnë Tiranën, por një...
 • Numri i vizitorëve në Kullën e Sahatit

  Numri i vizitorëve në Kullën e Sahatit me sipas kontinenteve nga vijnë raportuar nga Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore dhe e Turizmit me frekuencë tremujore. Për Tremujorin I...
 • Punime në sipërfaqet e gjelbërta

  Punimet e kryera në sipërfaqet e gjelbërta të realizuar nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit (APR). Të dhënat raportohen me periodicitet 3-mujor.
 • Numri i pikave turistike dhe objekteve të trashëgimisë kulturore

  Të dhëna vjetore mbi pikat turistike dhe objekteve të trashëgimisë kulturore në Tiranë që mund të vizitohen nga turistët vendas e të huaj raportuara nga Drejtoria e Trashëgimisë...
 • Aktivitete artistike dhe kulturore

  Të dhëna vjetore mbi aktivitetet artistike dhe kulturore të realizuar në Tiranë raportuara nga Drejtoria e Artit dhe kulturës. Shpjegojme se shumë aktivitete gjatë viteve 2020...
 • Aktivitete të realizuara rinore dhe kulturore

  Aktivitete rinore dhe kulturore të realizuara nga Drejtoria e Rinise me frekuencë vjetore dhe tremujore .Viti 2016 është raportuar tremujori IV 2016. Ndërsa për 2017-2019 të...