9 sete të dhënash të gjetura

Filtroni rezultatet
 • Aplikues dhe përfitues sipas programeve të strehimit

  Numri i aplikuesve dhe përfituesve sipas programeve sociale të raportuara nga Drejtoria e Strehimit Social. Subvencionimi i interesave të kredisë është një program i ri strehimi...
 • Aplikuesit e programeve të strehimit sipas Njësive Administrative

  Numri i aplikuesve të programeve të strehimit sipas Njësive Administrative. Këto të dhëna raportohen nga Drejtoria e Strehimit Social. Në dhjetor të vitit 2018 u krijuar dhe tre...
 • Përfitues të shërbimeve sipas Qendrave Sociale

  Të dhënat mbi numrin e përfituesve të shërbimeve sociale sipas kategorive për çdo Qendër Sociale në administrim të Bashkisë. Të dhënat janë raportuar nga Drejtoria e Mbrojtjes...
 • Aplikues për ndihmë ekonomike

  Të dhëna mbi numrin e aplikuesve të skemës së ndihmës ekonomike sipas kategorive sociale. Sqarojmë se është dhënë numri me i larte i perfituesve nga skema e NE/PAK për cdo...
 • Mbrojtja dhe përfshirja sociale

  Të dhëna mbi numrin e rasteve të mbështetura nëpërmjet numrit të gjelbër të telefonit, rasteve të dhunës në familje, familjet rome/egjiptianë në vështirësi si dhe të dhëna nga...
 • Përfituesit e shërbimeve sociale sipas kategorive

  Të dhëna mbi numrin e përfituesve të shërbimeve sociale sipas kategorive raportuar nga Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale. Qelizat bosh nënkuptojnë mungesë raportimi....
 • Numri i të ndërmjetësuarve në punësim

  Të dhëna mbi numrin e të ndërmjetësuarve në punësim të ndarë sipas arsimimit, grupmoshës, gjinisë dhe sektorëve raportuar nga Drejtoria e Nxitjes së Punësimit. Për vitin 2017...
 • Punëkërkues të regjistruar

  Të dhëna mbi punëkërkues/aplikantë të regjistruar sipas kategorive, të ndërmjetësuarit në punësim, të punësuarit si dhe ofertat e punës nga subjektet private. Të dhëna të...
 • Institucionet shëndetësore

  Të dhëna mbi numrin e qendrave shëndetësore në Tiranë dhe numrin e pacientëve të trajtuar në to raportuar nga Drejtoria e Politikave Lokale Arsimore dhe Shëndetësore. Qeliza...